Interessiert Sie, was auf der anderen Seite der Grenze los ist?
Suchen Sie einen Partner für eine Zusammenarbeit oder einen Kontakt zu einer Institution? Möchten Sie einen Ausflug zu den Nachbarn unternehmen?

Kontaktdatenbank

Aufsuchen / Polen / Verkehr / Transport / Úøady /

  Dolnoœl¹ska S³u¿ba Dróg i Kolei we Wroc³awiu (Dolnoslezská správa silnic a železnic)

  Straße:ul. Krakowska 28
  Postleitzahl:50-42
  Ort / Stadt:Wroc³aw
  Telefon:71 39 17 100
  E-Mail:kancelaria@dsdik.wroc.pl
  URL:http://dsdik.wroc.pl/

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Generální øeditelství silnic I. tøídy a dálnic)

  Straße:ul. ¯elazna 59
  Postleitzahl:00-84
  Ort / Stadt:Warszawa
  Telefon:22 37 58 888
  E-Mail:kancelaria@gddkia.gov.pl
  URL:http://www.gddkia.gov.pl/

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³ we Wroc³awiu (Generální øeditelství silnic I. tøídy a dálnic Poboèka Vratislav)

  Straße:ul. Powstañców Œl. 186
  Postleitzahl:53-13
  Ort / Stadt:Wroc³aw
  Telefon:71 334 73 00
  E-Mail:sekretariat@wroclaw.gddkia.gov.pl
  URL:http://www.gddkia.gov.pl/54/gddkia-wroclaw

  Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego Jelenia Góra (Vojvodské støedisko silnièního provozu)

  Straße:Ul. Rataja 9
  Postleitzahl:58-56
  Ort / Stadt:Jelenia Góra
  Telefon:75 755 37 89
  E-Mail:word@wordjg.pl
  URL:http://www.wordjg.pl/

  Wojewódzki Oœrodek Ruchu Drogowego Wroc³aw (Vojvodské støedisko silnièního provozu)

  Straße:ul. Ziêbicka 34/38
  Postleitzahl:50-50
  Ort / Stadt:Wroc³aw
  Telefon:71 774 67 70
  E-Mail:sekretariat@word.wroc.pl
  URL:http://www.word.wroc.pl/

  Wydzia³ Komunikacji - Starostwo Zgorzelec (Oddìlení dopravy Okresní úøad)

  Straße:ul. Bohaterów 2 Armii WP 8A,
  Postleitzahl:59-90
  Ort / Stadt:Zgorzelec
  Telefon:75 77 61 593
  E-Mail:boi@powiat.zgorzelec.pl
  URL:http://www.powiat.zgorzelec.pl/

  Wydzia³ Komunikacji i Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe w Lwówku (Oddìlení dopravy Okresní úøad)

  Straße:ul. Wojska Polskiego 25 A
  Postleitzahl:59-60
  Ort / Stadt:Lwówek Œl¹ski
  Telefon:75 7823650
  E-Mail:sekretariat@powiatlwowecki.pl
  URL:http://www.bip.powiatlwowecki.pl/

  Wydzia³ Komunikacji i Drogownictwa - Starostwo Powiatowe w Lubaniu (Oddìlení dopravy Okresní úøad)

  Straße:ul. Mickiewicza 2
  Postleitzahl:59-80
  Ort / Stadt:Lubañ
  Telefon:75 64 64 328
  E-Mail:sekretariat@powiatluban.pl
  URL:http://www.powiatluban.pl/

  Wydzia³ Komunikacji i Drogownictwa powiat Jawor (Oddìlení dopravy Okresní úøad)

  Straße:ul. Wroc³awska 26
  Postleitzahl:59-40
  Ort / Stadt:Jawor
  Telefon:76 72 90 100
  E-Mail:powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
  URL:http://www.spjawor-bip.pbox.pl/public/

  Wydzia³ Komunikacji i Transportu Boles³awiec (Oddìlení dopravy)

  Straße:Plac Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 1
  Postleitzahl:59-70
  Ort / Stadt:Boles³awiec
  Telefon:757351418
  E-Mail:komunikacja@powiatboleslawiecki.pl
  URL:http://www.boleslawiec.pl/index.php?pid=komunikacj

  1
  2
  nächste