Interessiert Sie, was auf der anderen Seite der Grenze los ist?
Suchen Sie einen Partner für eine Zusammenarbeit oder einen Kontakt zu einer Institution? Möchten Sie einen Ausflug zu den Nachbarn unternehmen?

Kontaktdatenbank

Aufsuchen / Polen / Regionalplanung /

  BIURO URBANISTYKI I ARCHITEKTURY SP. Z O.O. PLANOWANIE PRZESTRZENNE, URBANISTYKA

  Straße:UL. GRODZKA 13
  Postleitzahl:58-50
  Ort / Stadt:Jelenia Góra
  Telefon:757522400

  Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o. (plánovací a projektovací kanceláø spol. s r.o.)

  Straße:ul. Mickiewicza 26
  Postleitzahl:58-50
  Ort / Stadt:Jelenia Góra
  Telefon:75 64 21 029,
  E-Mail:beatakunkiewicz@poczta.onet.pl
  URL:http://www.architekt-biuro.pl/

  Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Przestrzennej (Ministerstvo infrastruktury, Odbor územního hospodáøství)

  Straße:ul. Wspólna 2/4
  Postleitzahl:00-92
  Ort / Stadt:Warszawa
  Telefon:22 661 82 11
  E-Mail:sekretariatbp@mb.gov.pl
  URL:http://www.mi.gov.pl/

  Politechnika Wroc³awska Wydzia³ Architektury, Katedra Planowania Przestrzennego (Vysoké uèení technické Vratislav, Fakulta architektury, Katedra územního plánování)

  Straße:ul. Boles³awa Prusa 53/55
  Postleitzahl:50-31
  Ort / Stadt:Wroc³aw
  Telefon:71-320-62-08
  E-Mail:www
  URL:http://www.arch.pwr.wroc.pl/index.dhtml

  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddzia³ w Jeleniej Górze (Sdružení polských architektù poboèka Jelení Hora)

  Straße:ul. Wolnoœci 2
  Postleitzahl:58-50
  Ort / Stadt:Jelenia Góra
  Telefon:75 75 265 36
  E-Mail:jgora@sarp.org.pl
  URL:http://sarp.jgora.org.pl/?tag=planowanie-przestrze

  Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Departament Rozwoju Regionalnego (Maršálkovský úøad Dolnoslezského vojvodství Odbor regionálního rozvoje)

  Straße:ul. Mazowiecka 17
  Postleitzahl:50-41
  Ort / Stadt:Wroc³aw
  Telefon:71 776 93 91
  E-Mail:umwd@dolnyslask.pl
  URL:http://www.umwd.dolnyslask.pl/

  Zachodnia Okrêgowa Izba Urbanistów z siedzib¹ we Wroc³awiu (Západní oblastní komora urbanistù se sídlem ve Vratislavi)

  Straße:ul. O³awska 2
  Postleitzahl:50-12
  Ort / Stadt:Wroc³aw
  Telefon:71 343 64 98
  E-Mail:zoiu@zoiu.pl
  URL:http://www.zoiu.pl/

  1